Regels en voorwaarden

Welkom op de website van Anytime Fitness. Met genoegen maakt Anytime Fitness de websites die geplaatst zijn op anytimefitness.nl voor u beschikbaar (hierna te noemen ‘Sites’). Indien u gebruik maakt van de Sites gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden zoals hieronder weergegeven. Het gebruik van de Sites is geheel op vrijwillige basis. Indien u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden en het Privacy beleid dient u onmiddellijk uit te loggen en kunt u de Sites niet gebruiken.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Sites en veranderen op geen enkele wijze de algemene voorwaarden van enig andere overeenkomst die u met Anytime Fitness zou kunnen hebben, tenzij anders vermeld door Anytime Fitness. In geval van schending van dergelijke algemene voorwaarden wordt uw autorisatie tot gebruik van de Sites automatisch beëindigd en dient u uw gebruik van de Sites per direct te beëindigen.

Alle informatie die via de Sites wordt vergaard valt onder ons Privacy beleid, tenzij anders vermeld. Om gebruik te maken van bepaalde op de Sites beschikbare diensten, kan u gevraagd worden zich te registreren bij Anytime Fitness via een login/registratie pagina en u dient akkoord te gaan met alle additionele algemene voorwaarden die daar vermeld staan.

Alle content, software, en technologie gebruikt op de Sites of gebruikt voor het functioneren van de Sites is eigendom van of in licentie genomen door Anytime Fitness of haar content-, software-, en technologie-leveranciers, en wordt beschermd door zowel Nederlandse copyright wetten als ook internationale copyright wetten. De compilatie (d.w.z. de vergaring, de ordening, en samenvoeging) van alle content op de Sites is het exclusieve eigendom van Anytime Fitness en wordt beschermd door zowel Nederlandse copyright wetten als ook internationale copyright wetten. Anytime Fitness geeft u toestemming content, software, en technologie die voor u beschikbaar is op de Sites te bekijken en te gebruiken in verband met uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de Sites. Elk ander gebruik, met inbegrip van doch niet beperkt tot, de reproductie, modificatie, distributie, overdracht, her-publicatie, vertoning, of uitvoer, van de content, software, en technologie op de Sites is ten strengste verboden.

‘Anytime Fitness’ is een geregistreerd handelsmerk van Anytime Fitness LLC en wordt onder licentie van A.F. Benelux Holding B.V. gebruikt.  De handelsmerken, servicemerken, vormgeving, en “look & feel” (de “Handelsmerken”) die op de Sites worden gebruikt en getoond zijn geregistreerde en niet-geregistreerde Handelsmerken van Anytime Fitness en anderen. Niets op de Sites dient opgevat te worden als enige licentie op of recht tot gebruik van enig Handelsmerk zoals getoond op de Sites zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het Handelsmerk. Andere product- en bedrijfsnamen zoals vermeld op de Sites kunnen de Handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren zijn.

Alle overige intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot de content, software, en technologie zoals aanwezig op de Sites of gebruikt tijdens de werking van de Sites, waaronder zonder beperkingen, patenten, handelsgeheimen, vormgeving, publiciteitsrechten, afbeelding rechten, titels, en artistieke en morele rechten zijn het eigendom zijn van of in licentie genomen door Anytime Fitness. Elk gebruik van de rechten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Anytime Fitness is ten strengste verboden.

Informatie op de Sites kan typografische fouten bevatten, onjuistheden, of omissies met betrekking tot diensten, prijzen, locaties, omschrijvingen, informatie, en andere zaken. Anytime Fitness behoudt zich het recht voor om fouten, onjuistheden of omissies te herstellen en om informatie stop te zetten, te veranderen of aan te passen op enig moment zonder voorafgaande melding. Indien Anytime Fitness fouten ontdekt met betrekking tot prijzen, dan zullen deze in de systemen van Anytime Fitness worden aangepast, en de aangepaste prijs zal van toepassing zijn op uw bestelling.

De inhoud van de Sites wordt met uiterste zorg voor u samengesteld. Echter kunnen wij geen garantie verlenen voor de juistheid van enige contant, de aanwezigheid van virussen, software onvolkomenheden, etc. Door gebruik te maken de Sites gaat u akkoord met het feit dat dergelijk gebruik voor uw eigen risico is en wij, franchisenemers of gelieerde niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade gerelateerd aan het gebruik van de Sites of de diensten beschikbaar via de Sites.

U gaat ermee akkoord Anytime Fitness en haar opvolgers en rechtverkrijgenden schadeloos te stellen voor, te verdedigen tegen en te vrijwaren van en met betrekking tot enige claim van een derde partij, vorderingen, verliezen, kosten, onkosten, verplichtingen, aansprakelijkheden, schades, inningen, en tekorten, waaronder rente, boetes, en redelijke advocatenkosten die Anytime Fitness oploopt of lijdt die gerelateerd zijn aan uw gebruik van de Sites, uw niet nakomen van enig van uw verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden, of uw schending van enige van uw toezeggingen of garanties die u in deze Gebruiksvoorwaarden hebt gedaan.

Als een bezoeker of gebruiker van de Sites zult u niet:

 • Enige van toepassing zijnde wet of voorschrift schenden;
 • Enige content of informatie die onwaar of onjuist is uploaden, publiceren, gebruiken, verzenden, of anderszins beschikbaar maken, met inbegrip via e-mail, (tezamen, een “Publicatie”);
 • Enige content publiceren die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, pesterig, kwellend, lasterlijk, vulgair, obsceen, of invasief voor andermans privacy is, of content die anderszins als verwerpelijk beschouwd kan worden;
 • Zich uitgeven voor, of de identiteit gebruiken van, een ander persoon of organisatie, of ten onrechte uw relatie met een persoon of organisatie verkondigen of anderszins uw relatie met een dergelijk persoon of organisatie misbruiken;
 • Betrokken zijn in enige activiteit, of het manipuleren van identificerend materiaal, om de oorsprong van content te verhullen;
 • Enige content publiceren die onderworpen is aan enige beperking van openbaarmaking;
 • Materiaal, items, informatie of content publiceren die/dat inbreuk maakt/maken op of anderszins schendingen veroorzaken van enige patent, copyright, handelsmerk, of enig ander intellectueeleigendomsrecht;
 • Enig ongevraagde of niet geaccordeerde reclame of promotioneel materiaal publiceren, waaronder maar niet beperkt tot, “junk mail,” “spam,” “kettingbrieven,” “piramide spelen,” of enig andere vorm van uitlokking;
 • de Site gebruiken ter verbreiding van enige informatie of content, waaronder via e-mail, dat onwettig, schadelijk, bedreigend, bedreigend, beledigend, pesterig, kwellend, lasterlijk, vulgair, obsceen, of invasief voor andermans privacy is, of content of informatie die anderszins als verwerpelijk beschouwd kan worden;
 • Enig materiaal publiceren dat software virussen bevat of enig andere corrupte computer code, bestanden of programma’s die schadelijk zijn voor het gebruik van enige computer software of hardware of telecommunicatie apparatuur;
 • Het gebruik van de Site door anderen storen of anderszins beperken; of persoonlijke informatie met betrekking tot andere gebruikers van de Sites vergaren, bundelen of opslaan;
 • Het functioneren van de Sites ontregelen of verstoren door overbelasting of overschrijding van de capaciteit van de Sites of systeem resources; accounts; gebruikersnamen en wachtwoorden; servers; of netwerken die verbonden zijn met of benaderbaar zijn door de Sites of enige gerelateerde of gekoppelde sites;
 • De veiligheid ontregelen of verstoren van, of anderszins schade toebrengen aan, de Sites of de systeem resources; accounts; gebruikersnamen en wachtwoorden; servers; of netwerken die verbonden zijn met of benaderbaar zijn door de Sites of enige gerelateerde of gekoppelde sites;
 • Gebruik maken van enige robot, spider, of geautomatiseerd apparaat, of handmatig proces, voor “screen scraping,” monitoring, “mining,” of kopiëren van de webpagina’s op de Sites of de content hiervan zonder de voorafgaande, expliciete en schriftelijk goedkeuring van Anytime Fitness; of
 • de Sites gebruiken voor commerciële doeleinden.

U gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor het publiceren van enige content die u beschikbaar maakt op of verstuurd via de Sites (“Gebruiker Content”). Naast de rechten die aan Anytime Fitness worden toegekend elders in deze Gebruiksvoorwaarden, verstrekt u hierbij aan Anytime Fitness het onherroepelijke recht tot kopiëren en gebruiken van Gebruiker Content met betrekking tot de Sites en voor de doeleinden die van doen hebben met uw Publicatie van de Gebruiker Content. Hoewel Anytime Fitness geen verplichting heeft tot het controleren, bewerken of bewaken van enige Gebruiker Content of gebruikersgedrag op de Sites, behoudt Anytime Fitness zich het recht voor en heeft zij absolute beslissingsvrijheid tot het verwijderen, controleren of bewerken van enige Gebruiker Content en tot het controleren van elk gebruikersgedrag op de Sites op enig ogenblik en ongeacht voor welke reden zonder vooraankondiging. Uw Gebruiker Content kan voor een beperkte tijd beschikbaar zijn op de Sites, eenzijdig te bepalen door Anytime Fitness. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van back-up kopieën en het vervangen van al uw Gebruiker Content, volledig voor uw eigen kosten.

Door het publiceren van Gebruiker Content op de Sites, bevestigt en garandeert u dat (a) de Gebruiker Content niet-confidentieel is, niet onderworpen is aan beperkingen van openbaarmaking volgens enige van toepassing zijnde data privacy wet of regelgeving; (b) u in bezit bent van alle benodigde rechten om de Gebruiker Content te publiceren op de Sites en de rechten aan Anytime Fitness toe te kennen die u in deze Gebruiksvoorwaarden toekent; (c) de Gebruiker Content accuraat is en op generlei wijze misleidend of schadelijk is; (d) de Gebruiker Content, en uw gebruik en publicatie daarvan met betrekking tot de Sites, geen schending zal zijn van deze Gebruiksvoorwaarden of van enige van toepassing zijnde plaatselijke, regionale, nationale of internationale statuut, verordening of wet.

Anytime Fitness is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden ter herzien zonder voorafgaande aankondiging. Ieder gebruik van de Sites na de datum waarop wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden of het Privacy Beleid zijn gepubliceerd op de Sites betekent uw acceptatie van al dergelijke wijzigingen. U gaat expliciet akkoord met het feit dat Anytime Fitness geen verplichting heeft u te voorzien van enige berichtgeving aangaande enige wijzigingen, en dat u hierbij expliciet afstand doet van enig recht dat u zou kunnen hebben tot ontvangen van enige kennisgeving van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden of het Privacy Beleid.

De Sites kunnen links bevatten naar andere websites. Ook kunnen ander websites links naar de Sites bevatten. Anytime Fitness beoordeelt of bewaakt de websites niet die gekoppeld zijn met de Sites en Anytime Fitness is niet verantwoordelijk voor de content of de richtlijnen van enig andere websites. Een door Anytime Fitness gerealiseerde link betekent niet een instemming met de andere websites en creëert ook geen relatie tussen Anytime Fitness en de exploitanten van andere websites. Anytime Fitness wijst iedere verantwoordelijkheid af met betrekking tot uw gebruik van enig andere website, en u vrijwaart Anytime Fitness van enige aansprakelijkheid met betrekking tot uw gebruik van enige link met een andere website of uw gebruik van enig andere website. In het geval dat de Sites een link bevatten naar een andere website in het bezit van en/of geëxploiteerd door Anytime Fitness, kan een dergelijke website onderhevig zijn aan andere en additionele Gebruiksvoorwaarden en algemene voorwaarden voor privacy beleid.

Indien u een geregistreerd gebruiker bent van één van de Sites, bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer. U gaat ermee akkoord verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden uit naam van uw account of wachtwoord. Anytime Fitness behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande melding en geheel naar eigen goeddunken, toegang of diensten te weigeren of te beperken, accounts te beëindigen, of content te verwijderen of aan te passen.

DIT DEEL VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN IS ALLEEN VAN TOEPASSING INDIEN U EEN ANYTIME FITNESS® CLUB EIGENAAR, MEDEWERKER, FREELANCE TRAINER OF ANDERE OPDRACHTNEMER BENT DIE OOK TOEGANG VERKREGEN HEEFT TOT DE DATA VAN ANDERE GEBRUIKERS. U kunt gebruik maken van uw mogelijkheid tot het benaderen van data die betrekking heeft op andere personen (“Lid Informatie”), en de Lid Informatie gebruiken die toegankelijk is voor u, enkel en alleen voor het leveren van ondersteuning aan de andere persoon bij zijn/haar gebruik van de Sites of ANYTIME FITNESS® Club faciliteiten of diensten. U dient alle redelijke maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat Lid Informatie niet zichtbaar wordt of aan anderen bekend wordt. U mag geen Lid Informatie aan een ander persoon openbaar maken zonder voorafgaande toestemming van Anytime Fitness. U onderschrijft dat in het geval dat enige Lid Informatie in uw bezit of onder uw supervisie zichtbaar of openbaar gemaakt wordt zonder toestemming, ongeacht of het uw fout is of niet, Anytime Fitness genoodzaakt kan zijn dergelijke openbaarwording bekend te maken aan de betrokken leden en aan rechtshandhavingsinstanties. U wordt verantwoordelijk geacht voor elk verlies geleden door Anytime Fitness of door een lid dat veroorzaakt is door uw onachtzaam, opzettelijk, of kwaadaardig handelen met betrekking tot schending van uw verplichtingen in deze paragraaf.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Indien een onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt verklaard, betekent dit niet dat ook de andere voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn.

Het gebruik van de Sites is niet toegestaan in alle rechtsgebieden die geen volledige invulling geven aan alle voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze paragraaf en de bovenstaande garantie- en aansprakelijkheidsuitsluitingen. Het gebruik van de Sites is niet toegestaan in die rechtsgebieden waar de volledige Sites of delen ervan een schending zou kunnen zijn van wettelijke normen en u gaat akkoord de Sites niet te benaderen in dergelijke rechtsgebieden.

U bent verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke wetten.

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de Sites of deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen met ons door een e-mail te sturen naar info @ anytimefitness.nl.

De website www.anytimefitness.nl wordt geëxploiteerd door A.F. Benelux Holding B.V., franchisegever voor de ‘Anytime Fitness’ formule in de Benelux. We zijn gevestigd aan de Stockholmstraat 10, 6135 LK te Sittard. A.F. Benelux Holding B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50832468 en ons btw nummer is NL822951290B01.

Anytime Clubs respecteert de intellectueeleigendomsrechten van anderen. Onze tussenpersoon voor kennisgeving van klachten inzake copyright of andere aantasting van intellectueeleigendom kan bereikt worden door gebruikmaking van onderstaande informatie.

Indien u van mening bent dat uw werk gekopieerd is op een manier die valt onder de aantasting van copyright, of dat uw intellectueeleigendomsrechten op een andere wijze zijn geschonden, verzoeken wij u per e-mail contact met ons op te nemen via info@anytimefitness.nl met daarin de volgende informatie:

 

 1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon gerechtigd tot handelen namens de eigenaar van het copyright of ander intellectueeleigendomsrecht;
 2. een beschrijving van het door copyright of door een ander intellectueeleigendom beschermd werk waarvan u vindt dat het geschonden is;
 3. een beschrijving waar volgens u het schendende materiaal zich op onze website bevindt, voorzien van genoeg details zodat wij het op de website kunnen vinden;
 4. uw adres, telefoonnummer, en email adres;
 5. uw verklaring dat u in goed vertrouwen van mening bent dat het betwiste gebruik niet geaccordeerd is door eigenaar van het copyright of intellectueeleigendom, zijn waarnemer of de wet; en
 6. uw verklaring, gedaan onder straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie volgens u accuraat is en dat u de copyright of intellectueeleigendom eigenaar bent of gemachtigd bent te handelen namens de eigenaar van het copyright of het intellectueeleigendom.

Privacy Beleid – Landen

Dit Privacy Beleid dekt onze activiteiten over de hele wereld. Wij kunnen de Sites of de informatie in de Apps hosten op servers gesitueerd in deze landen of in enig ander land waar wij, onze service providers, of de verkopers van onze service providers faciliteiten onderhouden, met inbegrip van de Verenigde Staten. Dit betekent dat uw persoonlijke informatie opgeslagen kan zijn op servers die zich kunnen bevinden in elk land waar zich Anytime Fitness® locaties bevinden. De locaties van onze servers kunnen veranderen van tijd tot tijd. Tevens kunnen onze franchisenemers eigen websites onderhouden in het land of het gebied waarbinnen zij operationeel zijn.

Privacy vereisten en behandeling van persoonlijke informatie varieert land tot land. Om aan deze vereisten te voldoen, hebben we bepaalde “Landspecifieke Bijlagen – Privacy Policy Addendum” opgenomen als onderdeel van dit Privacy Beleid. U kunt deze Land-specifieke Privacy Aantekeningen voor elk land vinden op respectievelijke websites door te klikken op de onderstaande links: